Tin hoạt động | 17/04/2024

Đại hội đồng cổ đông PIACOM năm 2024: Đặt mục tiêu tăng trưởng, tập trung vào giá trị cốt lõi, đổi mới về công nghệ và sản phẩm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex diễn ra với định hướng: tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế so với 2023; tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp sản phẩm; đặt trọng tâm vào chiến lược quản trị nguồn nhân lực; tổ chức kinh doanh theo mô hình marketing 7Ps và tiếp tục chương trình chuyển đổi số tại công ty.

Tin tập đoàn

Xem tất cả